HEM - Đại hội cổ đông bất thường năm 2018

Sáng ngày 18 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội – HEM đã tổ chức thành công sự kiện Đại hội cổ đông bất thường năm 2018.

Đến dự tại đại hội có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, các cổ đông , nhóm cổ đông và đại diện ủy quyền theo quy định.

Đại hội đã miễn nhiệm ông Dương Hữu Hiệu – thành viên HĐQT Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội với lí do cá nhân. Đại hội đã bầu bổ sung thành viên là ông Bùi Quang Vinh chức vụ Tổng giám đốc HEM vào thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2014 – 2019 với tỷ lệ số phiếu bầu đạt 100%

Tại đại hội cũng đã biểu quyết thông qua phương án sáp nhập Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam – Hungary (VIHEM) vào HEM và hoạt động kinh doanh sau sáp nhập; thông qua phương án phát hành cổ phiếu hoán đổi của công ty.

Như vậy, với sự nhất trí và ủng hộ cao của các cổ đông và nhóm cổ đông đại diện đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Từ tháng năm đến tháng năm

Học/ hoặc làm việc gì/ chức vụ gì

03/2006 – 06/2007

Phó Phòng Kỹ thuật – Công ty TNHH NN 1 Thành viên Chế tạo điện cơ Hà Nội

07/2007-14/02/2008

Trưởng Phòng Thiết kế – Công ty TNHH NN 1 Thành viên Chế tạo điện cơ Hà Nội

15/02/2008-12/2012

Trưởng Phòng Kỹ thuật – Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội

01/2013 – 02/2015

Giám đốc Trung tâm khuôn mẫu và thiết bị – Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội

03/2015 – 14/10/2016

Giám đốc Xưởng Cơ điện và dịch vụ – Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội

15/10/2016-06/2018

Phó Tổng Giám đôc Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội

01/07/2018 – nay

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội